fbpx

Algemene Voorwaarden

Stappen met Stijn wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.


Definities van in deze voorwaarden gebruikte termen:

Stappen met Stijn:  éénmanszaak met KBO-nummer: BE0719.890.250  

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (waaronder ook wordt verstaan: een samenwerkingsverband) die een overeenkomst sluit met Stappen met Stijn dan wel met Stappen met Stijn in onderhandeling is

Diensten: Alle door Stappen met Stijn (en/of diens hulppersonen) te verrichten werkzaamheden, zowel online als offline, waaronder het geven van cursussen, trainingen en coaching.

Aanbieding: Een omschrijving van te leveren dienst(en) en/of producten en de voorwaarden waaronder deze geleverd zullen worden

Overeenkomst: Elke met opdrachtgever overeengekomen opdracht aan Stappen met Stijn voor het verrichten van diensten.


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Stappen met Stijn betreffende het leveren van diensten.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Stappen met Stijn.

1.3. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Stappen met Stijn schriftelijk heeft aangegeven dat deze wel van toepassing zijn.

1.4. Stappen met Stijn heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Stappen met Stijn zal de opdrachtgever alsdan hiervan in kennis stellen.

1.5Bij afwijkingen tussen deze algemene voorwaarden en de tekst van de aanbieding of de overeenkomst prevaleert de tekst van die aanbieding of overeenkomst.


Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst

2.1. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Stappen met Stijn is niet gebonden wanneer de aanbieding na de genoemde termijn wordt aanvaard.

2.2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Stappen met Stijn komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de samenwerkingsovereenkomst of, in geval van online inschrijvingen, door aanmelding via het desbetreffende webformulier.

2.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Stappen met Stijn slechts nadat deze de mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

2.4. Aanbiedingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5. Stappen met Stijn kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel ervan op een kennelijke vergissing of verschrijving berust.

2.6. Tevens is Stappen met Stijn niet gebonden wanneer de aanvaarding van de aanbieding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Stappen met Stijn schriftelijk meedeelt met de afwijkende aanvaarding in te stemmen.

2.7. Een samengestelde aanbieding of aanbieding van een meerdelig pakket verplicht Stappen met Stijn niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

2.8. Hoewel Stappen met Stijn een verzoek om met wijziging of aanvulling van de overeenkomst in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Stappen met Stijn tot een dergelijke wijziging, aanvulling of instemming op geen enkele wijze verplicht.

2.9. Instemming door Stappen met Stijn is slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk is gegeven.

2.10. Wanneer Stappen met Stijn instemt met wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever zal daarover vooraf worden geïnformeerd en de afspraken terzake zullen schriftelijk worden vastgelegd.


Artikel 3: Prijs

3.1. De prijzen van Stappen met Stijn zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

3.2. Reiskosten, maaltijden en overnachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen; deze komen voor rekening van opdrachtgever tenzij anders vermeld op de aanbieding.


Artikel 4: Betaling

4.1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Stappen met Stijn anders is aangegeven, dient betaling van de door Stappen met Stijn verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het online aanbod vormt hierop een uitzondering; deze dienen direct volledig te worden voldaan. De aangegeven betaaltermijn is een fatale termijn.

4.2. Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan rente verschuldigd ter hoogte van de alsdan geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

4.3. Als opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle door Stappen met Stijn gemaakte werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, voor rekening van opdrachtgever, tenzij Stappen met Stijn er voor kiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag, waarbij in dit laatste geval een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur verschuldigd is.

4.4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening met het door hem/haar aan Stappen met Stijn verschuldigde. Bezwaren tegen een factuur of klachten over de verrichte diensten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.


Artikel 5: Uitvoering

5.1. Stappen met Stijn zal zich naar beste vermogen inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van opdrachtgever c.q. de door de opdrachtgever aangedragen deelnemer.

5.2. Stappen met Stijn zal zich inspannen om de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangedragen deelnemer te helpen de gewenste resultaten te realiseren, maar opdrachtgever accepteert dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot het eindresultaat.

5.3. Stappen met Stijn heeft het recht werkzaamheden in het kader van de opdracht te laten verrichten door derden.

5.4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Stappen met Stijn aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de opdracht of waarvan de opdrachtgever en/of de deelnemer redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze daarvoor relevant zijn, tijdig aan Stappen met Stijn ter beschikking worden gesteld.

5.5. Het verzetten van de opdracht of een deel daarvan naar een andere datum is slechts mogelijk wanneer Stappen met Stijn daarmee vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. Ditzelfde geldt voor een eventuele vervangende deelnemer.

5.6. Stappen met Stijn heeft ook na totstandkoming van de overeenkomst het recht om de in het kader van de overeenkomst aangegeven locatie of data te wijzigen.

5.7. De dienstverlening van Stappen met Stijn betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat er geen garanties met betrekking tot het eindresultaat kunnen worden geleverd.


Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1. Stappen met Stijn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of wanneer Stappen met Stijn feiten en/of omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever deze verplichtingen niet zal nakomen.

6.2. Stappen met Stijn is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer het omstandigheden betreft die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stappen met Stijn kan worden gevergd.

6.3. Als Stappen met Stijn overgaat tot opschorting en/of ontbinding is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan opdrachtgever en/of de deelnemer.

6.4. Als de overeenkomst wordt ontbonden, hetzij door Stappen met Stijn, hetzij door opdrachtgever, dan zijn de dan bestaande en eventueel nog te ontstane vorderingen van Stappen met Stijn op opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.


Artikel 7: Annulering door opdrachtgever

7.1. Annulering van een opdracht dient te geschieden  per aangetekend verzonden brief.

7.2. Annulering of tussentijdse beëindiging van opdracht is mogelijk, maar dit geeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling of uitstel van betaling.


Artikel 8: Annulering door Stappen met Stijn

8.1. Stappen met Stijn heeft het recht om zonder opgave van redenen een training, coaching, cursus of andere dienst te annuleren dan wel de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling binnen 14 dagen van het volledige door deze opdrachtgever aan Stappen met Stijn betaalde bedrag. Eventuele al door opdrachtgever of de deelnemer al gemaakte kosten worden niet vergoed.


Artikel 9: Overmacht

9.1. Stappen met Stijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stappen met Stijn geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

9.3. Stappen met Stijn kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4. Voor zover Stappen met Stijn ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk zou kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stappen met Stijn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.


Artikel 10: Communicatie en klachten

10.1. Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief of email een langere verwerkingstijd vragen, dan zal de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst ontvangen, waarin tevens een indicatie wordt gegeven over wanneer deze een antwoord kan verwachten.

10.2. Opdrachtgever en/of de deelnemer zijn gehouden eventuele klachten direct, maar uiterlijk 2 weken na levering van de dienst te melden. Vanzelfsprekend zullen klachten vertrouwelijk worden behandeld.

10.3. Stappen met Stijn zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 weken na ontvangst van een klacht daarop reageren en streeft er naar de klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, dan wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld.


Artikel 11: Geheimhouding

11.1. Alle bij de overeenkomst betrokken partijen partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie (in welke vorm dan ook) die zij in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie althans de opdrachtgever of deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie vertrouwelijk is. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijft deze geheimhoudingplicht in stand.

11.2. Wanneer Stappen met Stijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken is Stappen met Stijn niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling als gevolg van deze informatieverstrekking en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opzegging of ontbinding van de opdracht op grond van deze informatieverstrekking.


Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1. Stappen met Stijn behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet of andere van toepassing zijnde regelingen terzake intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht op alle uitingen, in welke vorm of via welk medium dan ook, van Stappen met Stijn (waaronder uitgegeven brochures, websiteteksten en project- en cursusmateriaal) berust bij Stappen met Stijn, tenzij in die uiting een andere auteursrechthebbende is aangegeven.

12.2. Teksten, modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Stappen met Stijn zijn en blijven eigendom van Stappen met Stijn respectievelijk de rechthebbende op die uitingen. Publicatie, verstrekking aan derden of vormen van openbaarmaking hiervan (al dan niet gedeeltelijk) kan alleen na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van Stappen met Stijn.

12.3. Alle door Stappen met Stijn verstrekte stukken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stappen met Stijn niet door de opdrachtgever en/of deelnemer openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of in het kader van de overeenkomst tussen partijen anders voortvloeit en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

12.4. Opdrachtgever staat garant voor nakoming door de deelnemer van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Wanneer Stappen met Stijn aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

13.2. Stappen met Stijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stappen met Stijn is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. Stappen met Stijn is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. Stappen met Stijn is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en uitvoeren van de diensten.

13.4. Stappen met Stijn is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of de deelnemer zelf of door personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

13.5. Stappen met Stijn is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door Stappen met Stijn.

13.6. Stappen met Stijn is uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade.

13.7. Stappen met Stijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, geestelijke schade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. Voormelde opsomming van indirecte schade is niet limitatief.

13.8. De aansprakelijkheid van Stappen met Stijn is steeds beperkt tot maximaal de opdrachtsom of, indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

13.9. De aansprakelijkheid van Stappen met Stijn wordt beperkt tot maximaal de opdrachtsom of, indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke totaalprijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar. In elk geval is de aansprakelijkheid van Stappen met Stijn beperkt tot het basisbedrag waarvoor haar verzekeraar dekking verleent.

13.10 Elke vorm van aansprakelijkheid van Stappen met Stijn jegens de opdrachtgever en/of de deelnemer vervalt, voor zover niet anders overeengekomen, door verloop van 1 jaar vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is beëindigd.

13.11 De in onderhavig artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van kracht in geval van opzet en/of grove schuld in hoofde van Stappen met Stijn.


Artikel 14: Persoonsgegevens

14.1. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief de aanbiedingsfase), in verband met gerechtvaardigde belangen van Stappen met Stijn en in verband met wettelijke verplichtingen die op Stappen met Stijn rusten worden persoonsgegevens van een opdrachtgever die natuurlijk persoon is en/of die van de deelnemer/gecoachte persoon verwerkt. Deze verwerking vindt plaats in overeenstemming met de geldende regelgeving. Nadere informatie over dit onderwerp is te vinden in de Privacyverklaring op de website www.stappenmetstijn.be

14.2. Tijdens de activiteiten kunnen door Stappen met Stijn geluids- en/of beeldopnames gemaakt worden. Deze materialen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en commerciële doeleinden, bijvoorbeeld door plaatsing van foto’s of filmpjes op de website of de Facebook-pagina. Wanneer opnames gemaakt worden wordt dat vooraf meegedeeld.


Artikel 15. Rechtsmacht

De interpretatie en uitvoering van onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht ;

Enkel de Rechtbanken van het arrondissement Gent zullen uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit.


Laatste update: Algemene voorwaarden Stappen met Stijn d.d. 23 april 2019

>